Vedtægter grundejerforening

Grundejerforeningsvedtægt for
Grundejerforeningen for Æggepakkeriet m.fl., Aarhus

1          Navn

1.1      Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen for Æggepakkeriet m.fl. Aarhus".

2          Hjemsted og værneting

2.1      Grundejerforeningens adresse er Grundejerforeningens formands adresse.

2.2      Grundejerforeningens hjemsted er Aarhus Kommune.

2.3      Grundejerforeningens værneting er Aarhus Retskreds for alle tvister, såvel mellem medlemmerne indbyrdes som mellem Grundejerforeningen og medlemmerne. Grundejerforeningen er ved Grundejerforeningens formand som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i relation til Grundejerforeningens anliggender.

3          Formål

3.1      Grundejerforeningens formål og opgaver er:

3.1.1   At varetage fællesarealer og eje fællesanlæg, herunder tekniske anlæg, forsinkelsesbassinet, ledninger, kloak og vandafledning, samt sikre eller forestå drift, renholdelse, vedligeholdelse samt fornyelse heraf. Forpligtelsen omfatter bl.a. snerydning, glatførebekæmpelse, afrensning af anlæg og konstruktioner samt gartnermæssig pleje.

3.1.2   At varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at varetage administration og repræsentere medlemmerne over for offentligheden.

3.1.3   At medvirke til, fx gennem påtale, at sikre overholdelse af lokalplaner (herunder sikring af brandvej), servitutter mv., der gælder i området i medlemmernes fælles interesse.

3.1.4   At påtage sig alle andre under en grundejerforening normalt hørende opgaver.

3.2      Grundejerforeningen kan indgå aftaler med offentlige myndigheder, private foretagender eller med andre grundejerforeninger om den praktiske udførelse af opgaver, som i henhold til denne grundejerforeningsvedtægt påhviler Grundejerforeningen.

3.3      Grundejerforeningen opkræver bidrag hos medlemmerne til afholdelse af de udgifter, der er nødvendige for udførelsen af Grundejerforeningens opgaver. Grundejerforeningen kan optage lån til finansiering af ekstraordinære udgifter til fx fornyelse af anlæg.

4          Område

4.1      Grundejerforeningens område omfatter arealer omfattet af lokalplan nr. 1044 og er markeret på vedlagte kortbilag, jf. bilag 1.

5          Medlemskreds

5.1      Enhver tinglyst ejer af en ejendom inden for Grundejerforeningens område, jf. punkt 4.1, har ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen.

5.2      Hvis en ejendom ejes af flere ejere i forening, kan disse kun udnytte deres medlemsrettigheder under ét og vil i alle relationer i forhold til Grundejerforeningen blive anset som ét medlem.

5.3      Er en ejendom opdelt i ejerlejligheder, betragtes ejendommen i henhold til grundejerforeningsvedtægten som én ejendom, der i alle forhold repræsenteres af den pågældende ejerforening.

5.4      Opdeles en ejendom i 2 eller flere selvstændige ejendomme ved udstykning, indtræder den eller de nye ejendomme som medlemmer af Grundejerforeningen.

5.5      Ved ejerskifte, udover af ejerlejligheder indenfor en ejerforening, jf. pkt. 5.3, indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for Grundejerforeningen. Medlemskabet indtræder fra den aftalte overtagelsesdag. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser over for Grundejerforeningen, herunder eventuelle restancer, og den tidligere ejer vedbliver med at hæfte over for Grundejerforeningen for eventuelle restancer hidrørende fra tiden før den nye ejers overtagelse af ejendommen. Refusionsopgørelser mellem tidligere ejer og den nye erhverver, er Grundejerforeningen uvedkommende. Ved Aarhus Kommunes overdragelse af fast ejendom til tredjemand, indtræder den nye ejer i Grundejerforeningen fra overtagelsesdagen for overdragelsen.

5.6      Det nye medlem kan først udøve sin stemmeret, når Grundejerforeningen har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet.

5.7      Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af nogen andel af Grundejerforeningens formue.

5.8      Forpligtelsen til at anmelde ejerskiftet til Grundejerforeningen påhviler både den tidligere ejer og den nye ejer, og i forbindelse hermed skal parterne oplyse den nye ejers navn og adresse samt den tidligere ejers nye adresse.

6          Pålæg

6.1      Aarhus Kommune kan pålægge Grundejerforeningen at foretage ren-, vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på Fællesarealer og Fællesanlæg, således at Fællesarealer med Fællesanlæg fremstår vel vedligeholdt, renholdt og fornyet.

6.2      Hvis Grundejerforeningen ikke efterkommer et pålæg fra Aarhus Kommune inden rimelig tid, er Aarhus Kommune berettiget til at foretage de pågældende ren-, vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder for Grundejerforeningens regning.

7          Medlemsforpligtelser

7.1      Ethvert medlem af Grundejerforeningen skal overholde grundejerforeningsvedtægten og den for området gældende lovgivning, herunder byggelovgivning og miljølovgivning, og må ikke træffe foranstaltninger, som er i strid med gældende kommuneplaner og lokalplaner. Et medlems adfærd må ikke påføre andre medlemmer vedvarende væsentlige gener, herunder af miljømæssig art.

7.2      Et medlem er forpligtet til at vedligeholde eller sikre vedligeholdelse af ejendom og bygninger tilhørende eller repræsenteret ved det pågældende medlem inden for Grundejerforeningens område på en sådan måde, at ejendommen altid fremtræder i pæn og vel vedligeholdt stand under hensynstagen til karakteren af ejendommens bebyggelse, karakter og stand, samt Grundejerforeningens område, karakter og stand.

7.3      Det påhviler ethvert medlem at efterkomme de pålæg, som Grundejerforeningens bestyrelse meddeler i henhold til grundejerforeningsvedtægten.

7.4      Medlemmer af grundejerforeningen, herunder medlemmer af ejerforeningerne hørende under grundejerforeningens område er berettiget til at foretage af- og pålæsning i fællesområdet, dog ikke brandvejen, i henhold til skiltning.

8          Hæftelsesforhold og fordelingstal

8.1      Grundejerforeningen hæfter med sin formue for Grundejerforeningens forpligtelser. Medlemmerne hæfter ikke individuelt for Grundejerforeningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af Grundejerforeningen forpligtes henholdsvis berettiges alene Grundejerforeningen.

8.2      Medlemmerne er i øvrigt berettiget og forpligtet over for Grundejerforeningen i forhold til medlemmernes fordelingstal, jf. pkt. 8.3-8.4.

8.3      Indtil de i lokalplan 1044 anviste byggerettigheder indenfor Grundejerforeningens område er udnyttet (helt eller delvist), bygningerne er færdigopførte, og der foreligger ibrugtagningstilladelser, fastsættes medlemmernes fordelingstal efter medlemmernes byggerettigheder i forhold til det samlede antal byggerettigheder inden for Grundejerforeningens område i henhold til lokalplan 1044, således at hver m? bruttoetageareal i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement udløser et fordelingstal på 1.

8.3.1   Dog er ejendommen Carl Blochs Gade 37, 8000 Aarhus C, beliggende på byggefelt 2 indenfor lokalplan 1044, færdigopført, hvorfor der ikke er særskilte byggerettigheder tilknyttet denne. Ejendommen beliggende Carl Blochs Gade 37, 8000 Aarhus C skal derfor anses for at have et fordelingstal på 849. Af samme grund fradrages 849 m? i de samlede byggerettigheder på 14.000 m? indenfor delområde 1 (byggefelt 1-4), jf. lokalplan 1044 ved opgørelsen af fordelingstallet for byggefelt 1, 3 og 4.

8.3.2   Medlemmernes foreløbige fordelingstal, jf. pkt. 8.3, kan derfor skematisk opstilles således:

Byggefelt

Fordelingstal

Byggefelt 1, 3 og 4

13.151

Byggefelt 2

849

Byggefelt 5 og 6

3.500

 

8.4      Efter de | lokalplan 1044 anviste byggerettigheder indenfor Grundejerforeningens område er udnyttet (helt eller delvist), bygningerne er færdigopførte, og der foreligger ibrugtagningstilladelser, fastsættes medlemmernes fordelingstal endeligt i forhold til det færdigopførte antal etagekvadratmeter til bolig- eller erhvervsformål over terræn, beregnet i henhold til bygningsreglementets bestemmelser, og hvortil der foreligger ibrugtagningstilladelser.

9          Generalforsamling

9.1      Grundejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2      De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, om hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har opsættende virkning for den trufne afgørelse, hvis begæringen fremsættes senest en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

9.3      Grundejerforeningens generalforsamlinger afholdes i Aarhus Kommune.

9.4      Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt inden udgangen af maj måned.

9.5      Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

            1) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år
2) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor
3) Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
5) Valg af suppleanter til bestyrelsen
6) Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant
7) Valg af administrator
8) Behandling af indkomne forslag
9) Eventuelt

9.6      Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

9.7      I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne.

10       Indkaldelser til generalforsamling mv.

10.1    Indkaldelse af medlemmerne til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 4 uger.

10.2    Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan indkaldelse til generalforsamling ske med et forkortet varsel, dog senest 8 dage før afholdelsen.

10.3    Indkaldelsen skal som minimum angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

10.4    Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år.

10.5    Desuden skal der medfølge forslag fra bestyrelsen, som agtes stillet på generalforsamlingen.

10.6    Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være fremsat skriftligt til bestyrelsens formand senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og hvis indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes.

11       Ekstraordinær generalforsamling

11.1    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når grundejerforeningsvedtægten foreskriver det, når det til behandling af et givent emne begæres af mindst 1/4 af Grundejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af grundejerforeningsvedtægten kræver en bestyrelses beslutning indbragt for generalforsamlingen, eller når administrator forlanger dette.

11.2    Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst 2 uger. Hvis 1/4 af Grundejerforeningens medlemmer kræver afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, et medlem efter grundejerforeningsvedtægten kræver en beslutning indbragt for en ekstraordinær generalforsamling, eller når administrator forlanger det, skal bestyrelsen eller administrator indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden en uge efter modtagelsen af beslutningen herom.

11.3    Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.

12       Stemmeret mv.

12.1    Samtlige Grundejerforeningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen i henhold til medlemmets fordelingstal.

12.2    Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

12.3    Til beslutninger om ændring af grundejerforeningsvedtægten, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af Fællesejendommen eller Fællesanlæg eller salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne såvel efter fordelingstal som efter antal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget såvel efter fordelingstal som efter antal.

Hvis forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter fordelingstal som efter antal, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter fordelingstal som efter antal.

13       Bestyrelsen

13.1    Indtil afholdelse af den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling med deltagelse af de første nye ejere af ejendommene omfattet af Grundejerforeningen, består bestyrelsen af en person udpeget af Aarhus Kommune.

13.2    Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.

13.3    Valgbare er Grundejerforeningens medlemmer samt personer udpeget af Grundejerforeningens medlemmer.

13.4    Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hvert andet år afgår formanden og næstformanden, dog således at formanden afgår det ene år og næstformanden det andet år. Halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår hvert andet år. Afgangsorden bestemmes for samtidigt valgte medlemmer og suppleanter ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Ved afholdelse af den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling vælges ét medlem af bestyrelsen derfor alene for 1 år. Genvalg kan finde sted.

13.5    Hvis formand eller næstformand er på valg, konstituerer bestyrelsen sig på det første bestyrelsesmøde efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges. | så fald vælger bestyrelsen af sin midte en formand eller næstformand afhængig af hvilken post, der er på valg.

13.6    Hvis formanden eller næstformanden fratræder sit hverv | en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand eller næstformand, der fungerer indtil næste generalforsamling.

13.7    Det påhviler bestyrelsen at lede Grundejerforeningen i overensstemmelse med grundejerforeningsvedtægten og generalforsamlingens beslutninger i øvrigt.

13.8    Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

13.9    Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af Grundejerforeningens daglige drift, jf. punkt 15.

14       Bestyrelsesmøder

14.1    Bestyrelsens formand eller, i dennes længerevarende fravær, næstformand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette.

14.2    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

14.3    Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal, Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Er formanden fraværende, er næstformandens stemme afgørende ved stemmelighed.

14.4    I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet, Beretningen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Fraværende bestyrelsesmedlemmer skal efterfølgende gennemgå og underskrive beretningen og tilføje "fraværende" ud for sin underskrift.

15       Administrator

15.1    Hvis bestyrelsen har truffet beslutning om at antage en administrator, vælges denne hvert år på den ordinære generalforsamling.

15.2    Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

15.3    Administrators honorar for sædvanlig administration af Grundejerforeningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og afholdes som en fællesudgift.

15.4    Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt.

16       Tegningsret

16.1    Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af den fulde bestyrelse, et medlem af bestyrelsen sammen med formanden eller, i dennes længerevarende fravær, næstformanden.

17       Årsregnskab

17.1    Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår i Grundejerforeningen kan løbe i op til 18 måneder efter stiftelsen. Uanset at regnskabsåret kan løbe i op til 18 måneder, skal regnskabsåret slutte ved udgangen af et kalenderår.

17.2    Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse og påtegnes af revisor.

18       Revision

18.1    Grundejerforeningens årsregnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen.

18.2    Når det begæres af mindst 1/2 af Grundejerforeningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal, skal revisor være statsautoriseret.

18.3    Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted,

18.4    Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

18.5    Der føres en revisionsprotokol.

18.5.1 I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende.

18.5.2 Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal indførslen fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Fraværende bestyrelsesmedlemmer skal ved førstkommende lejlighed ved deres underskrift bekræfte at have gjort sig bekendt med indførslen.

19       Kapitalforhold

19.1    Grundejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, jf. dog punkt 19.4 men i økonomisk henseende alene opkræve de nødvendige bidrag til at bestride Grundejerforeningens udgifter hos medlemmerne.

19.2    Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, fx fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at Grundejerforeningen optager lån.

19.3    Grundejerforeningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgiro. Dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

19.4    Der skal etableres en grundfond til betaling af uforudsete udgifter til nødvendige og påkrævede arbejder mv. Bidrag til grundfonden fastsættes af generalforsamlingen og opkræves på samme måde som ordinære bidrag.

20       Budget og medlemsbidrag

20.1    Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser Grundejerforeningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

20.2    Til dækning af Grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for medlemmet fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget.

20.2    Den årlige ydelse betales kvartalsvis eller månedsvis forud.

20.4    I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25% af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget.

20.5    Efter godkendelse af årsregnskab på generalforsamlingen skal det ethvert medlem eventuelt påhvilende restbidrag indbetales til Grundejerforeningen senest 4 uger efter påkrav.

21       Opløsning

21.1    Grundejerforeningen kan ikke opløses uden samtykke fra Aarhus Kommune.

22       Påtaleret

22.1    Påtaleberettiget i henhold til grundejerforeningsvedtægten er Aarhus Kommune og Grundejerforeningen ved Grundejerforeningens bestyrelse.

23        Tinglysning

23.1    Grundejerforeningsvedtægten begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene omfattet af Grundejerforeningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. januar 2020